6150
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.7.10
0/4
33975
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/10
14904
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Paper 1.18.1
0/4
31465
A Minecraft Server
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
31466
Tag der Entscheidung
Minecraft Sponge - 1.7.10
0/4
31469
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
10416
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
31470
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
13349
nitrado.net gameserver PL
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
5548
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Paper 1.18.1
0/6
16824
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
13662
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
11065
Sneguratschka
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
7115
GrumpyBstard
- v1.8.2
0/10
31477
Abfetzn, nix gibts!
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
31483
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Spigot 1.18.2
0/6
6830
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
33979
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
31490
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Paper 1.18.2
0/4
31491
Stadt
Minecraft Sponge - Spigot 1.18.1
0/4
4621
YTRFF SMP
Minecraft Sponge - Spigot 1.19
0/12
15987
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/10
31496
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.7.10
0/4
31497
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
31500
Sky Factory: 3 Server - v3.0.21
Minecraft Sponge - 1.10.2
0/10