20301
nitrado.net Forge-Vanilla Gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/4
14414
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
14347
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/10
30944
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
30946
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/6
30947
Les Go
Minecraft Sponge - Spigot 1.19
0/4
30948
Annas Welt
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
30949
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.18
0/4
30950
shling
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
20707
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
30953
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
30955
Create Live 3 Server by Nitrado.net
Minecraft Sponge - 1.18.1
0/4
4093
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
34511
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
18611
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/8
19014
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Spigot 1.19
0/20
30959
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
30961
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
34512
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.7.10
0/10
30964
Create Live 3 Server by Nitrado.net
Minecraft Sponge - 1.18.2
0/4
34513
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - Paper 1.19
1/4
30966
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
15791
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
30973
entspanntes Gameplay only ^^
Minecraft Sponge - 1.19
0/6
30977
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/6