1912
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/8
14243
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19
0/4
11338
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/8
22606
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
12332
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.4
0/6
22616
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.4
0/20
6384
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.3
0/4
22640
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
22691
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/4
22717
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.18.2
0/8
12060
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.3
0/6
11215
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/6
2850
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.16.5
0/6
5379
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
3/10
22791
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.3
0/4
22877
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.18.2
0/10
29049
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
23027
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
6910
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
13162
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.18.2
0/4
3901
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.18.2
0/6
23184
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
23269
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - forge arclight 1.18.2
0/20
23319
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
8122
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/6