Η marbis GmbH
στο εξής „Nitrado“
Όροι & Διατάξεις

Τελευταία ενημέρωση: 11.01.2016
Διαχειριστής : Marco Balle και Marcel Bößendörfer
I. Γενικά

1. Η marbis GmbH διαχειρίζεται υπό την επωνυμία „Nitrado“ τη διαδικτυακή πύλη με τη διεύθυνση URL „nitrado.net“. Πρόκειται για μία πλατφόρμα, στην οποία οι πελάτες μπορούν μεταξύ άλλων να προβούν στη μίσθωση διακομιστών παιχνιδιών και φωνής καθώς και χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδων, έναντι προπληρωμής („Υπηρεσίες διακομιστή“). Οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν χωρίς χρέωση στον ιστότοπο της Nitrado. Για την εγγραφή απαιτούνται όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικός πρόσβασης.

Οι Όροι & Διατάξεις (“Όροι”) διευθετούν τη συμβατική σχέση μεταξύ της Nitrado και εκείνων των πελατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διακομιστή (στο εξής αναφέρεται και ως „Πελάτης“).


II. Παρεχόμενες υπηρεσίες

1. Η Nitrado παρέχει στους πελάτες της μέσω της διαδικτυακής πύλης www.nitrado.net τη δυνατότητα μίσθωσης υπηρεσιών διακομιστή για ορισμένο χρονικό διάστημα έναντι καταβολής τελών.

2. Η Nitrado κατόπιν σχετικής επιθυμίας του πελάτη, θα ενεργεί ως ένας μεσίτης μεταξύ του πελάτη και του εκάστοτε οργανισμού για την καταχώρηση ή/και διατήρηση των Χώρων (Domains). Η Nitrado δεν ασκεί καμία επιρροή ως προς το Χώρο (Domain) κατά τη διαδικασία ανάθεσης και δεν εγγυάται ότι ο χώρος για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για λογαριασμό του πελάτη όντως θα εκχωρηθεί και/ή ότι δε θα επιβαρύνεται από δικαιώματα τρίτων. Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατοχύρωση και/ή τήρηση Χώρων (Domains):

α) Ο πελάτης εγγυάται, πως ο Χώρος (Domain) για τον οποίο έχει υποβάλλει αίτηση καταχώρησης δεν θίγει κανενός είδους δικαιώματα τρίτων. Ενδεχόμενη απώλεια του Χώρου (Domain) από την κατοχή του πελάτη πρέπει να κοινοποιείται άμεσα στην Nitrado.

β) Εφόσον ο πελάτης δεν έχει ακόμα αναρτήσει περιεχόμενα σε ένα χώρο (Domain) για τον οποίο διαμεσολάβησε ως καταχωρητής η Nitrado ή τον οποίο τηρεί η Nitrado, τότε η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να αναρτήσει σε αυτόν δικά της περιεχόμενα όπως διαφήμιση για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

γ) Στην περίπτωση που ο πελάτης παραιτηθεί της κατοχής ενός Χώρου (Domain) τότε αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς χρέωση από τη Nitrado έως τη λήξη του πραγματικού χρόνου χρήσης για την ανάρτηση δικών της περιεχομένων, όπως διαφήμισης για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί μία τέτοια χρήση του Χώρου από την Nitrado, τότε ο πελάτης οφείλει να υποβάλλει αίτηση για την άμεση διαγραφή του Χώρου.

3. Η χρήση των προνομίων της Nitrado προϋποθέτει την εγγραφή ως πελάτη. Η εγγραφή καθαυτή είναι χωρίς χρέωση. Η Nitrado μπορεί οποτεδήποτε να απορρίψει την εγγραφή ενός πελάτη χωρίς αναφορά των αιτιών. Για την εγγραφή ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής. Ως στοιχεία πρόσβασης ο πελάτης επιλέγει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

4. Οι υπηρεσίες διακομιστή επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους προκαθορισμένους από τη Nitrado σκοπούς. Απαγορεύεται η αποθήκευση παράνομων περιεχομένων στον αποθηκευτικό χώρο που τίθεται στη διάθεση του χρήστη ή η διάδοση παράνομων περιεχομένων κειμένου διαμέσου των επικοινωνιακών δυνατοτήτων του διακομιστή.

5. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης της Nitrado και των λειτουργιών αυτής υφίσταται μόνο στο πλαίσιο της τρέχουσας τεχνολογικής γνώσης. Είναι δυνατή η εμφάνιση προσωρινών περιορισμών λόγω τεχνικών προβλημάτων π.χ. διακοπής της τηλεπικοινωνίας, της ηλεκτροδότησης, σφαλμάτων υλισμικού ή/και λογισμικού.


III. Σύναψη σύμβασης, Τιμολόγηση, Όροι πληρωμής

1. Οι υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται στη διαδικτυακή πύλη της Nitrado δεν αποτελούν παρά μόνο μία προτροπή προς τον πελάτη να υποβάλει από την πλευρά του τη δική του προσφορά. Μία δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της Nitrado και του πελάτη εκτελείται μόνο όταν μετά από μία επιτυχημένη εγγραφή σύμφωνα με την παράγραφο Ι και μια παραγγελία σύμφωνα με τις παραγράφους V. 3 και 4.

2. Ο πελάτης πρέπει να καταθέσει μια προκαταβολή πληρωμής στον λογαριασμό του για να συνάψει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Nitrado στη διαδικτυακή πύλη. Λεπτομέρειες παρέχονται στην παράγραφο με αριθμό V.

3. Πελάτες, οι οποίοι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του § 312d Sec 1 του Αστικού Κώδικα, δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την έκδοση τιμολογίου από την Nitrado. Η Nitrado ανταποκρίνεται στην υποχρέωση έκδοσης μίας έγγραφης βεβαίωσης παραλαβής μέσω της τήρησης του λογαριασμού του πελάτη. Ο πελάτης διατηρεί οποτεδήποτε τη δυνατότητα να προβεί σε εκτύπωση των λεπτομερειών του λογαριασμού του.


IV. Κανόνες εγγραφής

1. Πελάτης με απεριόριστη δυνατότητα χρήσης της σελίδας μπορεί να γίνει μόνον οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συνεργάτης ή ένα νομικό πρόσωπο.

2. Σε ανήλικους πελάτες χορηγείται μία περιορισμένη δυνατότητα χρήσης. Με την εγγραφή οι ανήλικοι πελάτες βεβαιώνουν πως διαθέτουν συγκατάθεση των κηδεμόνων τους σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών διακομιστή της Nitrado. Η Nitrado διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα, να ζητήσει γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων.

3. Για την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μία διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας. Η επαλήθευση της ηλικίας μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα με έλεγχο της λογικής συνέπειας των καταχωρημένων από τον πελάτη στοιχείων. Η Nitrado διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα να ζητήσει ένα κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο που να πιστοποιεί την ηλικία.

4. Ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει πλήρως και σωστά τα ζητούμενα στη φόρμα εγγραφής στοιχεία. Μία εγγραφή με ξένα ή κατ’ άλλο τρόπο αναληθή στοιχεία απαγορεύεται. Η Nitrado διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση καταχώρησης λανθασμένων στοιχείων.


V. Δημιουργία / Τήρηση λογαριασμού πελάτη

1. Για να μπορέσει ο πελάτης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Nitrado σε ένα απλό και επιθυμητό όγκο, ο πελάτης θα κάνει προπληρωμή ενός ποσού σε ευρώ κατά την κρίση του στο λογαριασμό του Nitrado χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται στην διαδικτυακή πύλη της Nitrado. Ο πελάτης μπορεί να δει την κατάθεση μέσα από την επισκόπηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαλέγει στο λογαριασμό του κατ 'επανάληψη, οι τιμές των επιμέρους καταθέσεων μπορεί να εμφανίζονται σε έναν ενοποιημένο τρόπο.

2. Καταθέσεις μπορούν να γίνονται μόνο δια μέσου της διαδικτυακής πύλης που παρέχεται www.nitrado.net και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την παραγγελία των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη Nitrado. Η κατάθεση αυτή επιτρέπει την επιλογή μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ως το αντίστοιχο ποσό που αναφέρεται στην επισκόπηση λογαριασμού.

3. Μία υπέρβαση υπολοίπου του λογαριασμού πελάτη δεν είναι δυνατή. Τα καταβληθέντα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις παρεχόμενες από την Nitrado υπηρεσίες διακομιστή.

4. Μια παραγγελία που ξεπερνά τους διαθέσιμους πόρους που εμφανίζονται στην επισκόπηση του λογαριασμού, δε θα γίνεται αποδεκτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να κάνει μια ακόμη κατάθεση στον λογαριασμό του πριν προχωρήσει σε μία παραγγελία.

5. Το ποσό που εμφανίζεται στην επισκόπηση λογαριασμού, δε μπορεί να καταβληθεί και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μετρητά.

6. Οι αξίες που έχουν πιστωθεί στον λογαριασμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τη λήξη του τρίτου (3ου) χρόνου από την κατάθεση. Από κει και έπειτα το ποσό λήγει και θα διαγραφεί από την επισκόπηση του λογαριασμού.


Vα. Καταθέσεις τρίτου μέρους

1. Τρίτα μέρη μπορούν να καταθέσουν ποσά σε έναν εγγεγραμμένο λογαριασμό πελάτη χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πληρωμής που προσφέρονται από τη Nitrado στη διαδικτυακή πύλη για ένα χρηματικό ποσό που θα έχει αποφασιστεί. Αυτό μπορεί να εκτελεστεί μέσω του “φόρτωσε κατάθεση για…” κουμπιού. Το μέρος που κάνει την κατάθεση εισάγει το Όνομα Χρήστη στο Παιχνίδι/ Σκοπό του, ώστε ο παραλήπτης της κατάθεσης να μπορεί να επιβεβαιώσει ποιος θέλει να κάνει μια κατάθεση στον λογαριασμό του.

2. Ο χαρακτηρισμένος ως αποδέκτης της κατάθεσης μπορεί στη συνέχεια να αποδεχτεί την κατάθεση. Η αξία του τρίτου μέρους εμφανίζεται στην επισκόπηση λογαριασμού ως αποδοχή από τον αποδέκτη της κατάθεσης. Οι υπογραμμισμένοι κανονισμοί της παραγράφου V εφαρμόζονται για τη χρήση της ληφθείσας κατάθεσης με αυτόν τον τρόπο.


Vβ. Υποστηρικτές διακομιστών

1. Οι μέθοδοι πληρωμής που προσφέρονται στη δικτυακή πύλη της Nitrado, επιτρέπουν την κατάθεση χρημάτων σε ένα λογαριασμό ο οποίος αποκαλείται κύριος ιδιοκτήτης από ένα άλλο συν-χρήστη μέσω του κουμπιού “υποστήριξη διακομιστή”, όπου ο άλλος συν-χρήστης καταθέτει ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό το οποίο φορτώνεται στον λογαριασμό του κύριου ιδιοκτήτη.

2. Το μέλος που θα κάνει την κατάθεση, θα εισάγει και το Όνομα Χρήστη στο Παιχνίδι/ Σκοπό του, έτσι ώστε ο κύριος ιδιοκτήτης να μπορεί να επιβεβαιώσει ποιος θέλει να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό του. Επιπρόσθετα, ο καταθέτης επιβεβαιώνει ότι ένα συμβόλαιο για τη χρήση του διακομιστή έχει συναφθεί μεταξύ αυτού και του κύριου ιδιοκτήτη.

3. Με βάση την επιβεβαίωση του συν-χρήστη όπως περιγράφεται στην Vβ.5, ο κύριος ιδιοκτήτης λαμβάνει ένα μήνυμα ότι του έγινε προσφορά από έναν συν-χρήστη για κατάθεση από τρίτο μέρος. Ο κύριος ιδιοκτήτης μπορεί να επιβεβαιώσει την κατάθεση του τρίτου μέρους.


VI. Τερματισμός του λογαριασμού

1. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο με τη Nitrado για τις συμβατικές υπηρεσίες διακομιστή στο τέλος κάθε όρου του συμβολαίου, σε οποιαδήποτε στιγμή. Εκτός και αν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος από τη Nitrado, δεν υπολογίζεται επιστροφή του υπολοίπου του λογαριασμού.

2. Η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την χρήση της διαδικτυακής πύλης του πελάτη, της Nitrado-υπηρεσίας και/ή της επισκόπησης τους λογαριασμού, αν η Nitrado αντιληφθεί ότι ο πελάτης έχει παραβιάσει τη σύμβαση ή αυτούς τους όρους και διατάξεις. Στην περίπτωση που η Nitrado ακυρώσει τη σύμβαση, δεν υπολογίζεται επιστροφή του υπολοίπου του λογαριασμού.

3. Η Nitrado θα διαγράψει στοιχεία ενός εγγεγραμμένου πελάτη, αν ο πελάτης δεν έχει συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα με τα στοιχεία εγγραφής του για περισσότερο από ένα χρόνο, ή αν δεν έχει υπόλοιπο στο λογαριασμό του (§V) ή αν το υπόλοιπο για την συγκεκριμμένη περίοδο έχει λήξει (§V.6).

4. Η επιχείρηση της Nitrado, μπορεί φυσικά να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη Nitrado-υπηρεσία. Επίσης η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να μη συνεχίσει τη Nitrado-υπηρεσία ή τη δουλειά του πελάτη κατά ένα μέρος ή πλήρως. Στο συμβάν η Nitrado θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα, ο πελάτης μπορεί να δικαιούται επιστροφή ποσού αν είχε ακόμη υπόλοιπο και αν δεν ανήκει στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο V.6.


VII. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη συλλέγονται, αποθηκεύονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με μία αυτοματοποιημένη διαδικασία τηρουμένων των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και κατά την απαιτούμενη για την εκπλήρωση της σύμβασης έκταση. Η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των εμπορικών συναλλαγών.

2. Ο πελάτης μπορεί οποτεδήποτε χωρίς αιτιολόγηση να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του στην αποθήκευση των δεδομένων έναντι της Nitrado. Στην περίπτωση οριστικής διαγραφής των δεδομένων του πελάτη, αρκεί μία κοινοποίηση προς την Nitrado. Εφιστάται η προσοχή, στο ότι υπό όρους λόγω νομικών ή συμβατικών υποχρεώσεων τήρησης αρχείων, η διαγραφή ορισμένων προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον αφότου παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην προκειμένη περίπτωση έως τη διαγραφή πραγματοποιείται φραγή των σχετικών δεδομένων. Το υφιστάμενο δικαίωμα του πελάτη να χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή πύλη, την Υπηρεσία Nitrado και / ή την επισκόπηση του λογαριασμού λήγει αυτόματα με τη διαγραφή των δεδομένων του.

3. Η Nitrado εφιστά την προσοχή στη χρήση των επονομ. Cookies ή/και άλλων τεχνικών που χρησιμοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη. Αυτή πραγματοποιείται ανώνυμα χωρίς να είναι δυνατή μία αναγωγή στον πελάτη. Η αποθήκευση των δεδομένων αυτών διαρκεί μόνον έως την αξιολόγηση.

4. Η Nitrado σας θυμίζει ρητά τη λεπτομερή προστασία των προσωπικών δεδομένων, την οποία μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ link.


VIII. Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Ο πελάτης, ο καταναλωτής κατά την έννοια της παραγράφου § 312 d του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, μπορεί εντός δύο εβδομάδων να προβεί χωρίς αιτιολόγηση γραπτώς σε υπαναχώρηση από τη δήλωση σύμβασης.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσει το δικαίωμα της ανάκλησης, ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει ρητά τη Nitrado μέσω ταχυδρομείου, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. επιστολή που έστειλε με το ταχυδρομείο, με φαξ ή e-mail) σχετικά με την απόφασή του να ανακαλέσει την παρούσα σύμβαση. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα του εντύπου ακύρωσης το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.

Η υπαναχώρηση πρέπει να αποστέλλεται προς:
marbis GmbH
Griesbachstr. 10
76185 Karlsruhe, Deutschland
Φαξ: 0049 800-100 3860
E-Mail: support@nitrado.net / Υποστήριξη - Ticket
Τηλέφωνο: US: 775-321-2102
DE/EN: +49 (0) 721 7540 44 44

Αυτή είναι μια τυπική Γερμανική γραμμή τηλεφώνου. Παρακαλώ ρωτήστε τον τηλεφωνικό σας πάροχο για το ακριβές κόστος.

Για να τηρηθεί ο όρος ακύρωσης, αρκεί ότι η ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του δικαιώματος της ανάκλησης έχει υποβληθεί πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Ένα υπόδειγμα του εντύπου ανάκληση μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Συνέπειες άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης
Στην περίπτωση μίας έγκυρης υπαναχώρησης αμφότερα τα μέρη οφείλουν να επιστρέψουν τα εκατέρωθεν παρασχεθέντα οφέλη χωρίς καθυστέρηση, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που παραλήφθηκε από τη Nitrado η πληροφορία για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτή την επαναπληρωμή, η Nitrado θα χρησιμοποιήσει την ίδια μορφή πληρωμής που εφαρμόστηκε από τον πελάτη για την αρχική του συναλλαγή, εκτός και αν είχε συμφωνηθεί κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρεώνονται απολαβές για την επιστροφή του. Αν ο πελάτης έχει ζητήσει η υπηρεσία να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια ανάκλησης, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει στη Nitrado κατάλληλο ποσό, που αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και έχουν ήδη παρασχεθεί μέχρι τη στιγμή που η Nitrado ενημερώθηκε για την ακύρωση της εν λόγω σύμβασης.


IX. Ευθύνη

1. Η Nitrado ευθύνεται έναντι του πελάτη βάσει των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διατάξεων για ζημίες που απορρέουν από τον τραυματισμό της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας, οι οποίες βασίζονται σε από πρόθεση ή αμελείας παράβαση καθήκοντος της Nitrado καθώς και για άλλες ζημίες, οι οποίες βασίζονται σε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια παράβαση καθήκοντος καθώς και σε δόλο.

2. Πέραν αυτών η Nitrado ευθύνεται βάσει των υποχρεωτικών νομικών διατάξεων καθώς και στην περίπτωση παροχής εγγυήσεων. Εφόσον δεν υφίσταται καμία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Nitrado ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια μόνον, εφόσον οι νόμιμοι εκπρόσωποι της, διευθύνοντες υπάλληλοι ή λοιποί βοηθοί εκπλήρωσης παραβιάσουν μια ουσιώδη συμβατική υποχρέωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη περιορίζεται σε τυπικές και προβλέψιμες ζημίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η Nitrado δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια. Η Nitrado δεν ευθύνεται για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες.

3. Η Nitrado αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για σφάλματα καταχώρησης, μετάδοσης ή/και αξιολόγησης, εφόσον αυτά είναι εκτός του ελέγχου της Nitrado.

4. Ο πελάτης είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τα περιεχόμενα που αναρτά στο διαδίκτυο και ευθύνεται αποκλειστικά για ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας.

5. Η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα ακόμα και εκ των υστέρων διόρθωσης εμφανών λαθών, ιδίως σε ό,τι αφορά πληροφορίες και τιμές. Στις εν λόγω περιπτώσεις οποιεσδήποτε αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους του πελάτη αποκλείονται.


X. Τροποποιήσεις των Όρων και Διατάξεων

Η Nitrado διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτών των όρων και διατάξεων με τη συναίνεση του πελάτη, εφόσον η τροποποίηση, λαμβανομένων των συμφερόντων της Nitrado είναι εύλογο να απαιτηθεί από τον πελάτη. Η συναίνεση στην τροποποίηση ισχύει ως δεδομένη, εφόσον ο πελάτης δεν αντιταχθεί στην τροποποίηση εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης. Η Nitrado υποχρεούται να επιστήσει με την ειδοποίηση της τροποποίησης την προσοχή του πελάτη στις συνέπειες μίας παράλειψης του να αντιταχθεί σε αυτή. Εφόσον ο πελάτης αντιταχθεί στην τροποποίηση εντός της εν λόγω προθεσμίας, τότε η Nitrado δικαιούται να τερματίσει το δικαίωμα χρήσης της διαδικτυακής πύλης του πελάτη, τη Nitrado Υπηρεσία και/ή της επισκόπησης λογαριασμού.


XI. Απαγόρευση κατάχρησης

Καταχρηστικές συμπεριφορές στην πλατφόρμα της Nitrado ή σε διακομιστές που διαχειρίζεται η Nitrado απαγορεύονται. Κατάχρηση υφίσταται ιδίως, αλλά κατά τρόπο όχι εξαντλητικό, όταν ο πελάτης:

- καταχωρήσει από πρόθεση λανθασμένα, παραπλανητικά, μη ορθά ή μη πλήρη στοιχεία.

- δεν ακολουθεί τις οριζόμενες οδηγίες που δίνονται κατά την εγγραφή

- εξαπατήσει ή αποπειραθεί να εξαπατήσει, ιδίως χρησιμοποιώντας μηχανισμούς, λογισμικό ή άλλα Scripts σε συνδυασμό με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης, που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της πύλης.

- προκαλέσει σκοπίμως μία δυσλειτουργία.

- επέμβει στο διαθέσιμο διακομιστή ή/και τα προγράμματα στο διακομιστή,

- παραβιάσει οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές διατάξεις, τους όρους και διατάξεις της Nitrado, ή τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις προς τους άλλους.


XII. Λοιποί όροι

1. Στην περίπτωση που ένας από τους όρους συναλλαγών είναι ή καταστεί ολικώς ή μερικώς νομικά ανίσχυρος, δεν θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Εφόσον ένας όρος καταστεί νομικά ανίσχυρος, αυτός αντικαθίσταται από έναν όρο σύννομο με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Η Nitrado ενημερώνει τους πελάτες της ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/EU διευθέτησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών ("Online Dispute Resolution"). Η πλατφόρμα αυτή είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Γλώσσα της σύμβασης είναι η Γερμανική.

Δοκιμαστικός σέρβερ
Συνδέσου μαζί μας
ΟΙ ΣΕΡΒΕΡ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ESL
Οι nitrado.net σέρβερς παιχνιδιού είναι πιστοποιημένοι κατά ESL και έτσι είναι η πρώτη επιλογή για έναν ESL πόλεμο συμμαχιών.
ESL PROTECTION CHECK