16772
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
14353
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27070
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
6526
Project X
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/8
32488
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
9273
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
11192
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
15033
rose smp
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/12
27098
Gruezi mol! Server fuer fuuli Huend!
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
9774
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
17116
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27132
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27171
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
10933
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27182
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
8524
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/6
27196
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27234
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
17303
No server name
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/8
3452
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
27251
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
3851
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
14985
Better Minecraft [FABRIC] by Nitrado.net
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27266
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
19041
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10