11213
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
13304
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
13176
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27359
rose smp
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/12
27368
Gruezi mol! Server fuer fuuli Huend!
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
14005
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27403
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
12534
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27439
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
10848
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
3762
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
2/6
18706
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27504
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
13572
No server name
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/8
27519
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
11313
Better Minecraft [FABRIC] by Nitrado.net
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
3048
nitrado.net Forge Vanilla gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
3/4
36472
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
12915
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
32834
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
27560
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
11071
Ventox
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/8
17906
nitrado.net All the Mods 8 Server
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/10
18039
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4
18877
nitrado.net gameserver
Minecraft Sponge - 1.19.2
0/4